Dầu nén lạnh OEM

Bảng dưới liệt kê các phê duyệt OEM cho dòng sản phẩm dầu nén lạnh cao cấp Emkarate RL:

Manufacturer

Compressor Type

Approved Product

BITZER Reciprocating
Screw
RL 32H & 68H
RL170H
BLISSFIELD Reciprocating RL 68H
BOCK Reciprocating RL 22H, 32H, 46H, 68H &
100H
CARRIER Centrifugal chillers (17DA & 17EA)
Externally geared centrifugal
chillers (17EX, 17FA & 17MPS)
RL 32H

RL 68H

CARRIER CARLYLE Reciprocating RL 68H
CARRIER TRANSICOLD Reciprocating (Marine Containers) RL 22H
COPELAND Reciprocating & Scroll RL 32-3MAF, 32CF & 22CF
DALIAN BINGSHAN Reciprocating
Screw
RL 32H
RL 170H
DANFOSS COMMERCIAL
(MANEUROP)
Scroll (SZ, MFZ & LFZ)
Reciprocating (LTZ & NTZ)
RL 32H
RL 32H
DORIN Reciprocating RL 22H, 32H, 46H & 68H
DUNHAM BUSH Reciprocating
Screw
RL 32H & 68H
RL 68H
FRASCOLD Reciprocating
Screw
RL 32H & 68H
RL 170H
FRIGOPOL Reciprocating (60-DLB-13 to
80-DLB-30)
RL 32H
HARTFORD Reciprocating RL 32H & 68H
HANBELL Screw compressors (RA, RB &
V series)
RL 170H & 220H
HISPACOLD Reciprocating RL 68H
JIANGSU XUEMEI Reciprocating RL 22H & 32H
LOCKHEED MARTIN OIL Can be used to service
Lockheed owned compressors
RL 68H
McQUAY (J&E HALL) Centrifugal
Screw
RL 32H
RL 68H, 68HB, 100H & 220H
NATO MILITARY NSN NSN 6850P4314-H
NSN 9150-99-870-1432
NSN 9150-01-443-9390 &
NSN 9150-01-443-9396
NSN 9150-01-435-1899,
NSN 9150-01-410-8972 &
NSN 9150-01-387-4469
RL 32H
RL 32HB
RL 46HRL 68H
PRESTCOLD Reciprocating RL 32-3MAF
REFCOMP Reciprocating (SRC-F, SRC-M,
SRC-L & SRC-P)
RL 32H & 68H
ROLTEC Screw RL 46H & 170H
ROYCE Reciprocating RL 32H
SABROE Reciprocating
Screw
RL 32H, 46H & 68H
RL 68H, 100H, 170H & 220H
TECUMSEH Reciprocating RL 22H
THERMOKING Reciprocating RL 32H
TRANE Screw
Scroll
RL 68H
RL 32HB
VATANU-COOL Orbital Vane Rotary (OVR) RL 220H
YANTAI MOON Reciprocating RL 32H

Nguồn thông tin do hãng dầu lạnh Emkarate cung cấp.

Tin Liên Quan